Prohlášení - Cookies

Cookies
Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek.
K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statement - Cookies

Cookies
This website uses only so-called technical cookies, which are necessary for the operation of this website.
In the sense of the provisions of Section 89, Paragraph 3 of Act No. 127/2005 Coll., There is no technical storage of these cookies in the terminal equipment.
on electronic communications and on the amendment of some related acts (the Electronic Communications Act), such as the consent of the data subject, resp. "Participant" within the meaning of that law.
These websites will not use marketing, analytical or other similar cookies, for the storage of which it would be necessary to give their consent.